Problem z logowaniem

Zagadnienia dotyczące menadżerów okien, środowisk graficznych - X, KDE, GNOME, Fluxbox, XFCE., Compiz itp.
Timmi
Posty: 4
Rejestracja: 07 lutego 2018, 11:57

Problem z logowaniem

Post autor: Timmi » 07 lutego 2018, 12:05

Witam. Mam zainstalowanego Debiana 8 jessie z jądrem 3.16.0.4. Problem polega na tym, że podczas uruchamiania najpierw pojawia się logowanie w formie konsolowej i po jakichś 25 sekundach pojawia się kolejne logowanie do środowiska graficznego. Zainstalowane środowisko graficzne to lxde 8.10. Jak wchodzi to logowanie konsolowe to można też się zalogować do niego i pracuje w trybie tekstowym, ale po 25 sekundach i tak przełącza się do trybu logowania graficznego w którym znów muszę się logować. Wie ktoś jak to naprawić? Chodzi mi o to żeby od razu włączało się logowanie typu graficznego do środowiska lxde. Wspomnę jeszcze, że linux zainstalowany jest na maszynie wirtualnej. Gdy jestem już zalogowany do lxde to wówczas praca odbywa się normalnie bez kolejnych przełączeń do logowania.
Ostatnio zmieniony 07 lutego 2018, 12:31 przez Timmi, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
LordRuthwen
Moderator
Posty: 1987
Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Lokalizacja: klikash?

Re: Problem z logowaniem

Post autor: LordRuthwen » 07 lutego 2018, 12:28

Znaczy, że maszyna ma parametry złe, bo środowiko graficzne uruchamia się 25 sekund... Albo maszyna fizyczna to paść.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 2701
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: Problem z logowaniem

Post autor: dedito » 07 lutego 2018, 13:11

A w jaki sposób był instalowany Debian?
Pokaż zawartość

Kod: Zaznacz cały

~/.xinitrc
,

Kod: Zaznacz cały

~/.bash_profile

Timmi
Posty: 4
Rejestracja: 07 lutego 2018, 11:57

Re: Problem z logowaniem

Post autor: Timmi » 07 lutego 2018, 14:16

Nie ma tych plików w katalogu /home

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 2701
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: Problem z logowaniem

Post autor: dedito » 07 lutego 2018, 14:24

To pokaż co tam jest:

Kod: Zaznacz cały

ls -a
A co z resztą informacji?

Timmi
Posty: 4
Rejestracja: 07 lutego 2018, 11:57

Re: Problem z logowaniem

Post autor: Timmi » 07 lutego 2018, 14:38

Zawartość katalogu /home

Kod: Zaznacz cały

.       .gksu.lock  .vboxclient-clipboard.pid
..       .local    .vboxclient-display.pid
.bash_history .mozilla   .vboxclient-draganddrop.pid
.bash_logout  Muzyka    .vboxclient-seamless.pid
.bashrc    Obrazy    .wicd
.cache     Pobrane   Wideo
.config    .profile   .Xauthority
.dbus     Publiczny  .xsession-errors
.dmrc     Pulpit    .xsession-errors.old
Dokumenty   Szablony
.gconf     .thumbnails
Debian był instalowany przez internet z pomocą obrazu ISO na płycie.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 2701
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: Problem z logowaniem

Post autor: dedito » 07 lutego 2018, 17:45

Pokaż .bashrc.
Ale jaki obraz użyłeś?
Jak instalowałeś środowisko graficzne?
Sorry, że tak ciągnę za język, ale my tu nie mamy wróżek.

Awatar użytkownika
marcin1982
Moderator
Posty: 1705
Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie

Re: Problem z logowaniem

Post autor: marcin1982 » 07 lutego 2018, 18:30

Pokaż przy okazji plik:

Kod: Zaznacz cały

~/.dmrc

Timmi
Posty: 4
Rejestracja: 07 lutego 2018, 11:57

Re: Problem z logowaniem

Post autor: Timmi » 09 lutego 2018, 07:50

System był instalowany z internetu ze strony debian.org. Tzw. instalacja przez sieć. Ze strony tej ściągnąłem obraz ISO z plikami potrzebnymi do takiej instalacji.
Środowisko graficzne było instalowane również poprzez sieć.


Plik .bashr

Kod: Zaznacz cały

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
  *i*) ;;
   *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
  xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
	color_prompt=yes
  else
	color_prompt=
  fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
*)
  ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
  alias ls='ls --color=auto'
  #alias dir='dir --color=auto'
  #alias vdir='vdir --color=auto'

  #alias grep='grep --color=auto'
  #alias fgrep='fgrep --color=auto'
  #alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'

# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
 if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
 elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
  . /etc/bash_completion
 fi
fi
oraz plik .dmrc

Kod: Zaznacz cały

[Desktop]
Language=pl_PL.utf8
Session=LXDE

ODPOWIEDZ